HomeKinh Phật

Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu

Like Tweet Pin it Share Share Email

Nhân mùa Vu Lan Thắng Hội, nguyện cầu cha mẹ thân bằng quyến thuộc hiện tiền tăng long phước thọ, người quá vãng tái sanh cảnh giới an lành. Chư Tăng bổn tự sẽ tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu luân phiên mỗi đêm trực tuyến, từ mùng 1 – Rằm / 7 AL.

Tải về Kinh Vu Lan Báo Hiếu bản PDF: https://drive.google.com/file/d/1R_07WvlDkVMkOD7JENqUPFNYKRY-xGCh/view

[Ngày 1] Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu tại Tu Viện Tường Vân

Comments (0)

Trả lời

Thần Chú Đại Bi linh nghiệm không thể nghĩ bàn. Nếu người nào trì tụng Chú Đại Bi mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp. Tổng hợp các bài Pháp về chú đại bi từ từ trang chú đại bi chẳng hạn như Ngày 4 Trì chú cầu nguyện tật dịch tiêu trừ, quốc thái dân an, Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu ngày 5 rất hữu ích cho sự nghiên cứu và hành trì chú đại bi của Quý vị.

DMCA.com Protection Status